Arapça gramer kitapları:

Emsile, Bina, Maksud, İzzî ve Merah; Avâmil, İzhar, Kâfiye, Telhis, Muhtasaru’l-Meani, Mecmau’l-Mütûn, Emsile, Binâ, Maksud, İzzî, İmam Birgivî-Avamil, İzharu’l-Esrar fi’n-Nahv, İbnü’l-Hâcib- el-Kâfiye, Abdurrahman Câmi, el-Fevaidü’z-Ziyaiyye. (Molla Cami), Ali Cârim-Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh, Bahaddin Abdullah b. Akîl-Şerhu İbn Akîl, Mustafa Galayinî, Câmiü’d-dürusi’l-arabiyye, Mehmed Zihni Efendi- el-Müntehap ve’l-muktedab fi kavaiidi’s-sarf ve’n-nahv. Tekellüm (3 cilt). Arap dili ve belağati ile ilgili olarak: Hatib el-Kazvînî-Telhisü’l-Miftâh, Ahmet el-Haşimî, Cevahirü’l-belağa fi’l-meani ve’l-beyan ve’l-bedi’, Ali Cârim-Mustafa Emin- el-Belâgatü’l-Vâdıha.

Tefsir:

Celâleddin el-Mahallî, Celâleddin es-Süyutî, Tefsir-i Celâleyn; Kadı Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vil; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azim, Seyyid Kutup, Fî Zilâli’l-Kur’ân, Muhammed Ali es-Sâbûnî, Revaiü’l-Beyan Tefsir-i Âyâti’l-Ahkâm; Bediüzzaman Said Nursî, İşârâtü’l-İ’caz fî Mazânni’l-î’caz; İmam Maturidi, Te’vilâtü’l-Kur’ân; İbn-i Bâziş, el-İknâ fi’l-kıraati’s-seb’; Zerkanî, Menahilü’l-İrfan, Elmalılı Tefsiri, Zemahşeri, el-Keşşaf; Fahreddin Razi, Mefatihu’l-Gayb; Beyzavi, Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Te’vil; Ebu Hayyan, el-Bahru’l-Muhit; Ebu’s-Suud, İrşadu Akli’s-Selim; İbn-i Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm; Tantavî Cevherî, el-Cevâhir; Mehmet Vehbi Efendi, Hülasatu’l-beyan; Seyyid Kutup, Fi Zilâli’l-Kur’ân; Molla Halil e-Es’ardî, Tabsiratu’l-kulub; Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Aliyyü’l-Kari, Envaru’l-Kur’an ve Esraru’l-Furkan, Molla Bedreddin Sancar, Ebdeu’l-Beyan; Zağlul en-Neccar, Tefsiru’l-âyâti’l-kevniyye; DİB, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir.

Hadis:

İmam Buhârî-Sahîh,  Bedrüddin el-Aynî, Umdetu’l-Kârî fi Şerh-i Sahihi’l-Buhârî; İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî fi Şerh-i Sahihi’l-Buhârî;  Müslim b. Haccac, Müsnedü’s-Sahih. Ebû Davud es-Sicistânî, Sünen, Tirmizî, Sünen, Tehanevî’nin İ’lâü’s-Sünen,  Malik b. Enes, el-Muvatta; Nesâî,  Sünen; M. Ali Nâsif, et-Tâcu’l-Câmi’; Murteza ez-Zebîdî, Ukûdu Cevahiri’l-Münife; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl; Nevevî, Riyazu’s-Salihin; Kâdı Iyâz, eş-Şifâ; Muhammed Fuad Abdülbaki el-Lü’lüü ve’l-mercan, Ahmed Muhammed Şâkir-el-Bâisü’l-hasîs.

Fıkıh:

Kudurî-Muhtasar; Mevsılî, el-İhtiyar; Mergînânî, el-Hidâye (Fethu’l-Kadir şerhi ile birlikte); İbn Abidinzâde, el-Hediyyetü’l-Alâiyye; İbrahim b. Muhammed el-Halebî, Mülteka’l-Ebhur; Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû; Esad Muhammed Saîd Sağarcî, el-Fıkhu’l-Hanefî ve edilletuhû.

Tasavvuf:

İmam Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye fî Ulûmi’t-Tasavvuf; İmam Rabbânî, Mektubat; Hâris el-Muhasibî, er-Riaye Lihukukillah; İmam Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn,  Abdurrahman Cami (Molla Cami)-Nefahâtü’l-Üns; Abdulhakim Arvasî, er-Riyadü’t-Tasavvufiyye.

Kelâm:

Sadeddin et-Teftâzânî, Şerhu akaidi’n-Nesefiyye, Mehmed Vehbi Efendi, el-Akaidü’l-Hayriyye, Bediüzzaman Said Nursi-Risale-i Nur Külliyatı, Hasan Şafiî-el-Medhal ila dirasât-i ilmi’l-kelam. Bu sayılanlarla birlikte , Hasan el-Benna-er-Resâil, Zahid el-Kevserî-Makâlât, Hz. Ali Nehcü’l-Belâğa, Harputî-Kaside-i Bür’e Şerhi.

DERLEME

…. Şemsettin Günaltay’ın zulmetten nura (ve bütün kitapları).

Arif Emre: Başımıza Gelenler

Atıf Bey:   Tıbbiye (Osmanlıca)

Atıf Bey: Mecelle Şerhi (Osmanlıca)

Ali Haydar Efendi: Mecelle Şerhi (Osmanlıca) 4 cilt

 Ali Haydar Efendi: Usul-i Fıkıh Dersleri (Osmanlıca)

Mehmed Zihni Efendi: Mesnevi Şerhi (Osmanlıca)

Taşköprülüzade: Mevzuatul Ulum (Osmanlıca)

Konyalı Mehmed Vehbi Efendi: Akaid-i Hayriye (Osmanlıca)

Ömer Nasuhi Bilmen: Muvazzaf İlm-i Kelam

Sadi Irmak: Faust, Mefisto (Goethe’nin eserini şerhli tercüme etmiş)

Seyyid Bey: Medhal

Muhammet İkbal: Bütün Eserleri

Tolstoy: Harb ve Sulh.

Dolstoyevski: Bütuün Eserleri

William Shakespeare: Bütün Eserleri

Jean Jack Russeu: Bütün Eserleri

Emile Zola: Bütün Eserleri

Seyyid Nigari: Türkçe Divani (Osmanlıca)

Fuzuli: Türkçe Divanı (Osmanlıca)

Nefi: Türkçe Divanı (Osmanlıca)

Baki: Türkçe Divanı (Osmanlıca)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Kuran Meali.

Hasan Ali Yücel döneminde tercüme edilen doğu klasiklerinin hepsi.

Rıza Tevfik: Şiirleri

Abdulhak Şinasi Hisar:  Boğaziçi Mehtabları

Ahmed Cevdet Paşa: Kısas-ı Enbiya ve Belağat-ı Osmaniye

Meryem Cemil: Bütün Eserleri

Süleyman Nazif: Tarih-i Kadim Mukaddimesi

Celal Nuri: Bütün Eserleri

Leyla Hanım: Divan (Osmanlıca)

Ali Seriati: Modernite,

Nureddin Topçu: Bütuün Eserleri

Necip Fazıl: Bütün Eserleri

Mehmet Akif: Safahat

Mustafa Sabri Efendi: Dini Mücedditler

Haşim Nahid: Türkiye’deki İ’tila Hareketleri

Sezai karakoç:  Bütün Eserleri, özellikle  Hızırla Yolculuk

 Yahya Kemal:  Kendi Gökkubbemiz, Eski Şiirin Gölgesinde

Abdülbaki Gölpınarlı: Mesnevi Şerhi

Ali Fuad Başgil: Bütün Eserleri

Tahirülmevlevi: Edebiyat Lugatı

Filibeli Ahmed Hilmi Efendi: Amak-ı Hayal

Arif Nihad Asya: Bütün Eserleri

Peyami Safa: Bütün Eserleri

Erzuurmlu İbrahim Hakkı: Marifetname (Osmanlıca)

Yunus Emre: Divanı (Osmanlıca)

Victor Hugo: Sefiller

Ahmed Selim: Denemeleri

 Ömer Rıza Doğrul: Kanlı Gömlek

 Alvarlı Efe Hazretleri: Hulasatül Hakayik

 Şemsettin Günaltay: Felsefe-i Ula , Zulmetten Nura, Maziden Atiye

 Solakzade Tarihi

 İbn Haldun: Mukaddime

 Cemil Meriç: Bütün Eserleri

 Muallim Cevdet: Mektep Medrese Mukayesesi

 İ. Kant: Saf Aklın Kritiği

Ahmed Arvasi: Kendini Arayan İnsan

 Ziya Gökalp: Bütün Eserleri

Abdullah Ziya Kozanoğlu: Hilal ve Salib

Tepedelenlioğlu: Balkanlar

İsmail Hakkı Danişmend: Osmanlı Tarihi

Ömer Nasuhi Bilmen: İstilahat-ı Fıkhıyye Kamusu

Hasan Basri Çantay: Meal

 Hamdi Yazır: Hak dini Kuran dili,  Mezahib ve mMetalib (Osmanlıca)

Mehmed Zihni Efendi: Nimet-i İslam (Osmanlıca)

Hüseyin-i Cisri: Risale-i Hamidiyye

Muallim Naci: Divan

 Alexi Carel: İnsan Bu Meçhul

Süleyman Çelebi: Mevlid (Osmanlıca)

Ahmed Hamdi Abdurrahman Azzam: Ebedi Risalet

Ahmed Hamdi Akseki: Telfik tercümesi

Ahmed Refik: Bütün Eserleri

Gandhi: Hayatım

Abidin Paşa: Mesnevi tercümesi

Sarı Abdullah Efendi: Mesnevi tercümesi

Abdurrahman Şeref: Osmanlı Tarihi

 Ömer Seyfettin: Bütün Hikayeleri

 Lord Kruzo: Çanakkale Hatıraları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir